Languages

You are here

Resultados programa

Informes evaluación ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia):

Informe renovación programa - evaluación curso 2018-2019

Informe evaluación programa - evaluación curso 2016-2017

Memoria de verificación del título

 

Indicadores de seguimiento del programa:

Indicadores de seguimiento